December 9, 2015 11:06 IST

"Thangamagan" Poster: Dhanush, Samantha, Amy Jackson

1 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released.
2 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja
3 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja
4 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja
5 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja
6 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja
7 of 7 Dhanush,samantha,vip 2,Thanga Magan,Thanga Magan first look,Thanga Magan first look poster,Thangamagan,Thangamagan poster,Thangamagan first look
Dhanush's VIP 2 titled Thangamagan First Look Poster Released. Credit: Twitter.com/dhanushkraja