January 30, 2018 11:00 IST

Shah Rukh Khan, Salman, Ranveer Singh and Anushka Sharma at International customs day 2018 event

1 of 5 Shah Rukh Khan,Salman Khan,Ranveer Singh,Anushka Sharma,International customs day,International customs day 2018
Shah Rukh Khan attends the International Customs Day event, held at Shanmukhananda hall in Sion, Mumbai.
2 of 5 Shah Rukh Khan,Salman Khan,Ranveer Singh,Anushka Sharma,International customs day,International customs day 2018
Salman Khan attends the International Customs Day event, held at Shanmukhananda hall in Sion, Mumbai.
3 of 5 Shah Rukh Khan,Salman Khan,Ranveer Singh,Anushka Sharma,International customs day,International customs day 2018
Ranveer Singh attends the International Customs Day event, held at Shanmukhananda hall in Sion, Mumbai.
4 of 5 Shah Rukh Khan,Salman Khan,Ranveer Singh,Anushka Sharma,International customs day,International customs day 2018
Anushka Sharma attends the International Customs Day event, held at Shanmukhananda hall in Sion, Mumbai.
5 of 5 Shah Rukh Khan,Salman Khan,Ranveer Singh,Anushka Sharma,International customs day,International customs day 2018
Bollywood actor Salman Khan attends the International Customs Day event, held at Shanmukhananda hall in Sion, Mumbai.