November 4, 2016 12:29 IST

Shah Rukh Khan celebrates birthday with media

1 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan birthday,Shah Rukh Khan celebrates birthday with media,shah rukh khan birthday celebrations,Shah Rukh Khan birthday celebration pics,Shah Rukh Khan birthday celebration images,Shah Rukh Khan birthday celebration photos,Shah R
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan celebrates birthday with media. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan birthday,Shah Rukh Khan celebrates birthday with media,shah rukh khan birthday celebrations,Shah Rukh Khan birthday celebration pics,Shah Rukh Khan birthday celebration images,Shah Rukh Khan birthday celebration photos,Shah R
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan celebrates birthday with media. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan birthday,Shah Rukh Khan celebrates birthday with media,shah rukh khan birthday celebrations,Shah Rukh Khan birthday celebration pics,Shah Rukh Khan birthday celebration images,Shah Rukh Khan birthday celebration photos,Shah R
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan celebrates birthday with media. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan birthday,Shah Rukh Khan celebrates birthday with media,shah rukh khan birthday celebrations,Shah Rukh Khan birthday celebration pics,Shah Rukh Khan birthday celebration images,Shah Rukh Khan birthday celebration photos,Shah R
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan celebrates birthday with media. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan birthday,Shah Rukh Khan celebrates birthday with media,shah rukh khan birthday celebrations,Shah Rukh Khan birthday celebration pics,Shah Rukh Khan birthday celebration images,Shah Rukh Khan birthday celebration photos,Shah R
Photos of Bollywood actor Shah Rukh Khan celebrates birthday with media. Credit: Varinder chawla