1 of 3 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan celebrates AbRam's birthday,AbRam's birthday,AbRam's birthday celebration,AbRam's third birthday,AbRam's third birthday celebration,AbRam,Shah Rukh Khan son
Bollywood Superstar Shah Rukh Khan celebrated his youngest son AbRam's third birthday on a plane. Credit: Instagram.com/iamsrk/
2 of 3 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan celebrates AbRam's birthday,AbRam's birthday,AbRam's birthday celebration,AbRam's third birthday,AbRam's third birthday celebration,AbRam,Shah Rukh Khan son
Bollywood Superstar Shah Rukh Khan celebrated his youngest son AbRam's third birthday on a plane. Credit: Instagram.com/iamsrk/
3 of 3 Shah Rukh Khan,Shah Rukh Khan celebrates AbRam's birthday,AbRam's birthday,AbRam's birthday celebration,AbRam's third birthday,AbRam's third birthday celebration,AbRam,Shah Rukh Khan son
Bollywood Superstar Shah Rukh Khan celebrated his youngest son AbRam's third birthday on a plane.