July 28, 2017 15:24 IST

Prabhas and Anushka Shetty at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding

1 of 5 Prabhas and Anushka Shetty,Prabhas,Anushka Shetty,Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding,Shyam Prasad Reddy,love birds Prabhas and Anushka Shetty
Actor Prabhas at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding.
2 of 5 Prabhas and Anushka Shetty,Prabhas,Anushka Shetty,Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding,Shyam Prasad Reddy,love birds Prabhas and Anushka Shetty
Actress Anushka Shetty at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding.
3 of 5 Prabhas and Anushka Shetty,Prabhas,Anushka Shetty,Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding,Shyam Prasad Reddy,love birds Prabhas and Anushka Shetty
Prabhas at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding.
4 of 5 Prabhas and Anushka Shetty,Prabhas,Anushka Shetty,Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding,Shyam Prasad Reddy,love birds Prabhas and Anushka Shetty
Anushka Shetty at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding.
5 of 5 Prabhas and Anushka Shetty,Prabhas,Anushka Shetty,Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding,Shyam Prasad Reddy,love birds Prabhas and Anushka Shetty
Prabhas spotted at Shyam Prasad Reddy daughter Maithri wedding.