November 18, 2016 11:14 IST

John Abraham, Sonakshi Sinha at Force 2 press conference

1 of 5 John Abraham,Sonakshi Sinha,Force 2 press conference,Force 2,John Abraham and Sonakshi Sinha,Force 2 press conference pics,Force 2 press conference images,Force 2 press conference photos,Force 2 press conference stills,Force 2 press conference pictures
Photos of John Abraham, Sonakshi Sinha at Force 2 press conference. Credit: Varinder chawla
2 of 5 John Abraham,Sonakshi Sinha,Force 2 press conference,Force 2,John Abraham and Sonakshi Sinha,Force 2 press conference pics,Force 2 press conference images,Force 2 press conference photos,Force 2 press conference stills,Force 2 press conference pictures
Photos of John Abraham, Sonakshi Sinha at Force 2 press conference. Credit: Varinder chawla
3 of 5 John Abraham,Sonakshi Sinha,Force 2 press conference,Force 2,John Abraham and Sonakshi Sinha,Force 2 press conference pics,Force 2 press conference images,Force 2 press conference photos,Force 2 press conference stills,Force 2 press conference pictures
Photos of John Abraham, Sonakshi Sinha at Force 2 press conference. Credit: Varinder chawla
4 of 5 John Abraham,Sonakshi Sinha,Force 2 press conference,Force 2,John Abraham and Sonakshi Sinha,Force 2 press conference pics,Force 2 press conference images,Force 2 press conference photos,Force 2 press conference stills,Force 2 press conference pictures
Photos of John Abraham, Sonakshi Sinha at Force 2 press conference. Credit: Varinder chawla
5 of 5 John Abraham,Sonakshi Sinha,Force 2 press conference,Force 2,John Abraham and Sonakshi Sinha,Force 2 press conference pics,Force 2 press conference images,Force 2 press conference photos,Force 2 press conference stills,Force 2 press conference pictures
Photos of Sonakshi Sinha at Force 2 press conference. Credit: Varinder chawla