August 1, 2016 16:58 IST

Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana at Vicky Jain's birthday bash

1 of 5 Vicky Jain,at Vicky Jain's birthday bash,Tia Bajpai,Ali Merchant,Rohit Khurana,Lavina Tandon,Kishwar Merchant,Suyyash Rai,Additi Gupta,Rizwan Bachav,Shraddha Arya,Sana Khan,Arjun Bijlani,Avinash Sachdev
Celebs like Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana, Lavina Tandon, Kishwar Merchant, Suyyash Rai, Additi Gupta, Rizwan Bachav, Shraddha Arya, Sana Khan, Arjun Bijlani, Avinash Sachdev at Vicky Jain's birthday bash. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Vicky Jain,at Vicky Jain's birthday bash,Tia Bajpai,Ali Merchant,Rohit Khurana,Lavina Tandon,Kishwar Merchant,Suyyash Rai,Additi Gupta,Rizwan Bachav,Shraddha Arya,Sana Khan,Arjun Bijlani,Avinash Sachdev
Celebs like Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana, Lavina Tandon, Kishwar Merchant, Suyyash Rai, Additi Gupta, Rizwan Bachav, Shraddha Arya, Sana Khan, Arjun Bijlani, Avinash Sachdev at Vicky Jain's birthday bash. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Vicky Jain,at Vicky Jain's birthday bash,Tia Bajpai,Ali Merchant,Rohit Khurana,Lavina Tandon,Kishwar Merchant,Suyyash Rai,Additi Gupta,Rizwan Bachav,Shraddha Arya,Sana Khan,Arjun Bijlani,Avinash Sachdev
Celebs like Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana, Lavina Tandon, Kishwar Merchant, Suyyash Rai, Additi Gupta, Rizwan Bachav, Shraddha Arya, Sana Khan, Arjun Bijlani, Avinash Sachdev at Vicky Jain's birthday bash. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Vicky Jain,at Vicky Jain's birthday bash,Tia Bajpai,Ali Merchant,Rohit Khurana,Lavina Tandon,Kishwar Merchant,Suyyash Rai,Additi Gupta,Rizwan Bachav,Shraddha Arya,Sana Khan,Arjun Bijlani,Avinash Sachdev
Celebs like Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana, Lavina Tandon, Kishwar Merchant, Suyyash Rai, Additi Gupta, Rizwan Bachav, Shraddha Arya, Sana Khan, Arjun Bijlani, Avinash Sachdev at Vicky Jain's birthday bash. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Vicky Jain,at Vicky Jain's birthday bash,Tia Bajpai,Ali Merchant,Rohit Khurana,Lavina Tandon,Kishwar Merchant,Suyyash Rai,Additi Gupta,Rizwan Bachav,Shraddha Arya,Sana Khan,Arjun Bijlani,Avinash Sachdev
Celebs like Tia Bajpai, Ali Merchant, Rohit Khurana, Lavina Tandon, Kishwar Merchant, Suyyash Rai, Additi Gupta, Rizwan Bachav, Shraddha Arya, Sana Khan, Arjun Bijlani, Avinash Sachdev at Vicky Jain's birthday bash. Credit: Varinder Chawla