January 20, 2017 10:32 IST

Shanthnu, Trisha, Sundar C, Prabhu at Nadigar Sangam Jallikattu protest

1 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Trisha at Nadigar Sangam Jallikattu protest.
2 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Shanthnu at Nadigar Sangam Jallikattu protest.
3 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Sundar C at Nadigar Sangam Jallikattu protest.
4 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Suhasini Maniratnam at Nadigar Sangam Jallikattu protest.
5 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Shanthnu at Nadigar Sangam Jallikattu protest.
6 of 6 Shanthnu,Trisha,Sundar C,Prabhu,Nadigar Sangam Jallikattu protest,Nadigar Sangam,Jallikattu protest,Trisha at Jallikattu protest,celebs at Jallikattu protest,Shanthnu at Jallikattu protest,Sundar C at Jallikattu protest
Prabhu at Nadigar Sangam Jallikattu protest.