1 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Shah Rukh Khan,SRK,Shah Rukh Khan celebrates 50th birthday,SRK celebrates 50th birthday,Shahrukh Khan,SRK celebrates 50th birthday with media
Bollywood King Khan cuts his birthday cake on his 50th birthday celebration in Mumbai. Credit: Varinder Chawla