November 22, 2016 14:14 IST

Yamini Bhaskar at Christmas Cake Mixing Ceremony

1 of 5 Yamini Bhaskar,actress Yamini Bhaskar,Christmas Cake Mixing,Christmas Cake Mixing Ceremony,Yamini Bhaskar Participate Christmas Cake Mixing Ceremony
Photos of South Indian Actress Yamini Bhaskar participates in Christmas cake mixing ceremony at Hotel Daspalla in Hyderabad.
2 of 5 Yamini Bhaskar,actress Yamini Bhaskar,Christmas Cake Mixing,Christmas Cake Mixing Ceremony,Yamini Bhaskar Participate Christmas Cake Mixing Ceremony
Photos of South Indian Actress Yamini Bhaskar participates in Christmas cake mixing ceremony at Hotel Daspalla in Hyderabad.
3 of 5 Yamini Bhaskar,actress Yamini Bhaskar,Christmas Cake Mixing,Christmas Cake Mixing Ceremony,Yamini Bhaskar Participate Christmas Cake Mixing Ceremony
Photos of South Indian Actress Yamini Bhaskar participates in Christmas cake mixing ceremony at Hotel Daspalla in Hyderabad.
4 of 5 Yamini Bhaskar,actress Yamini Bhaskar,Christmas Cake Mixing,Christmas Cake Mixing Ceremony,Yamini Bhaskar Participate Christmas Cake Mixing Ceremony
Photos of South Indian Actress Yamini Bhaskar participates in Christmas cake mixing ceremony at Hotel Daspalla in Hyderabad.
5 of 5 Yamini Bhaskar,actress Yamini Bhaskar,Christmas Cake Mixing,Christmas Cake Mixing Ceremony,Yamini Bhaskar Participate Christmas Cake Mixing Ceremony
Photos of South Indian Actress Yamini Bhaskar participates in Christmas cake mixing ceremony at Hotel Daspalla in Hyderabad.