August 17, 2016 14:35 IST

Shanthanu Bhagyaraj, Maniratnam, Prasanna at In Memories of Our Chennai's Buddy Event

1 of 5 In Memories of Our Chennai's Buddy Event,Shanthanu Bhagyaraj,Maniratnam,Prasanna,Krish,Sangeetha,Vijay Adhiraj,Arya,Kushboo,Suhasini,Maniratnam,Manobala,Poornima Bhagyaraj,Vimala Raman,Vandhana,Srikanth
In Memories of Our Chennai's Buddy event held at Chennai. Celebs like Shanthanu Bhagyaraj, Keerthi, Prasanna, Krish, Sangeetha, Vijay Adhiraj, Arya, Kushboo, Mohan, Ganesh Venkatraman, Nisha, Suhasini, Maniratnam, Ashwin Sekar, Aruna Sairam, Jupiter Suresh, Ramya, Manobala, E Thankaraj, Poornima Bhagyaraj, Vimala Raman, Vandhana, Srikanth, James Vasanthan, Photograpgher Karthik Srinivasan, Charuhassan, Swarnamalya and others graced the event.
2 of 5 In Memories of Our Chennai's Buddy Event,Shanthanu Bhagyaraj,Maniratnam,Prasanna,Krish,Sangeetha,Vijay Adhiraj,Arya,Kushboo,Suhasini,Maniratnam,Manobala,Poornima Bhagyaraj,Vimala Raman,Vandhana,Srikanth
In Memories of Our Chennai's Buddy event held at Chennai. Celebs like Shanthanu Bhagyaraj, Keerthi, Prasanna, Krish, Sangeetha, Vijay Adhiraj, Arya, Kushboo, Mohan, Ganesh Venkatraman, Nisha, Suhasini, Maniratnam, Ashwin Sekar, Aruna Sairam, Jupiter Suresh, Ramya, Manobala, E Thankaraj, Poornima Bhagyaraj, Vimala Raman, Vandhana, Srikanth, James Vasanthan, Photograpgher Karthik Srinivasan, Charuhassan, Swarnamalya and others graced the event.
3 of 5 In Memories of Our Chennai's Buddy Event,Shanthanu Bhagyaraj,Maniratnam,Prasanna,Krish,Sangeetha,Vijay Adhiraj,Arya,Kushboo,Suhasini,Maniratnam,Manobala,Poornima Bhagyaraj,Vimala Raman,Vandhana,Srikanth
In Memories of Our Chennai's Buddy event held at Chennai. Celebs like Shanthanu Bhagyaraj, Keerthi, Prasanna, Krish, Sangeetha, Vijay Adhiraj, Arya, Kushboo, Mohan, Ganesh Venkatraman, Nisha, Suhasini, Maniratnam, Ashwin Sekar, Aruna Sairam, Jupiter Suresh, Ramya, Manobala, E Thankaraj, Poornima Bhagyaraj, Vimala Raman, Vandhana, Srikanth, James Vasanthan, Photograpgher Karthik Srinivasan, Charuhassan, Swarnamalya and others graced the event.
4 of 5 In Memories of Our Chennai's Buddy Event,Shanthanu Bhagyaraj,Maniratnam,Prasanna,Krish,Sangeetha,Vijay Adhiraj,Arya,Kushboo,Suhasini,Maniratnam,Manobala,Poornima Bhagyaraj,Vimala Raman,Vandhana,Srikanth
In Memories of Our Chennai's Buddy event held at Chennai. Celebs like Shanthanu Bhagyaraj, Keerthi, Prasanna, Krish, Sangeetha, Vijay Adhiraj, Arya, Kushboo, Mohan, Ganesh Venkatraman, Nisha, Suhasini, Maniratnam, Ashwin Sekar, Aruna Sairam, Jupiter Suresh, Ramya, Manobala, E Thankaraj, Poornima Bhagyaraj, Vimala Raman, Vandhana, Srikanth, James Vasanthan, Photograpgher Karthik Srinivasan, Charuhassan, Swarnamalya and others graced the event.
5 of 5 In Memories of Our Chennai's Buddy Event,Shanthanu Bhagyaraj,Maniratnam,Prasanna,Krish,Sangeetha,Vijay Adhiraj,Arya,Kushboo,Suhasini,Maniratnam,Manobala,Poornima Bhagyaraj,Vimala Raman,Vandhana,Srikanth
In Memories of Our Chennai's Buddy event held at Chennai. Celebs like Shanthanu Bhagyaraj, Keerthi, Prasanna, Krish, Sangeetha, Vijay Adhiraj, Arya, Kushboo, Mohan, Ganesh Venkatraman, Nisha, Suhasini, Maniratnam, Ashwin Sekar, Aruna Sairam, Jupiter Suresh, Ramya, Manobala, E Thankaraj, Poornima Bhagyaraj, Vimala Raman, Vandhana, Srikanth, James Vasanthan, Photograpgher Karthik Srinivasan, Charuhassan, Swarnamalya and others graced the event.