September 4, 2015 11:54 IST

Ram Gopal Varma, Lakshmi Manchu at Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX

1 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
2 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
3 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
4 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
5 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
6 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
7 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
8 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
9 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.
10 of 10 Manchu Manoj,Dynamate Premiere Show at IMAX,Dynamate movie review,Dynamate review,Dynamate Premiere Show,Ram Gopal Varma,Lakshmi Manchu
Telugu Actor Manchu Manoj's Dynamate movie Premiere Show at IMAX.