November 30, 2016 14:58 IST

Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016

1 of 5 Farah Khan and Sooraj Pancholi,Farah Khan,Sooraj Pancholi,Adoptathon 2016,Farah Khan at Adoptathon 2016,Sooraj Pancholi at Adoptathon 2016
Photos of Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Farah Khan and Sooraj Pancholi,Farah Khan,Sooraj Pancholi,Adoptathon 2016,Farah Khan at Adoptathon 2016,Sooraj Pancholi at Adoptathon 2016
Photos of Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Farah Khan and Sooraj Pancholi,Farah Khan,Sooraj Pancholi,Adoptathon 2016,Farah Khan at Adoptathon 2016,Sooraj Pancholi at Adoptathon 2016
Photos of Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Farah Khan and Sooraj Pancholi,Farah Khan,Sooraj Pancholi,Adoptathon 2016,Farah Khan at Adoptathon 2016,Sooraj Pancholi at Adoptathon 2016
Photos of Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Farah Khan and Sooraj Pancholi,Farah Khan,Sooraj Pancholi,Adoptathon 2016,Farah Khan at Adoptathon 2016,Sooraj Pancholi at Adoptathon 2016
Photos of Farah Khan and Sooraj Pancholi visit Adoptathon 2016. Credit: Varinder chawla