1 of 5 Delhi Metro,Delhi Metro stuck,Delhi Metro stuck near East Delhi,Delhi Metro train,Metro train,Yamuna Bank Station,Laxmi Nagar station
Delhi Metro: Train stuck near Laxmi Nagar Station
2 of 5 Delhi Metro,Delhi Metro stuck,Delhi Metro stuck near East Delhi,Delhi Metro train,Metro train,Yamuna Bank Station,Laxmi Nagar station
Delhi Metro: Train stuck near Laxmi Nagar Station
Advertisement1
3 of 5 Delhi Metro,Delhi Metro stuck,Delhi Metro stuck near East Delhi,Delhi Metro train,Metro train,Yamuna Bank Station,Laxmi Nagar station
Delhi Metro: Train stuck near Laxmi Nagar Station
4 of 5 Delhi Metro,Delhi Metro stuck,Delhi Metro stuck near East Delhi,Delhi Metro train,Metro train,Yamuna Bank Station,Laxmi Nagar station
Delhi Metro: Train stuck near Laxmi Nagar Station
5 of 5 Delhi Metro,Delhi Metro stuck,Delhi Metro stuck near East Delhi,Delhi Metro train,Metro train,Yamuna Bank Station,Laxmi Nagar station
Delhi Metro: Train stuck near Laxmi Nagar Station