August 31, 2016 13:12 IST

Bharath, Shanthanu, Vaibhav launch Chennai Rockers Team for Celebrity Badminton League Season

1 of 5 Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.
2 of 5 Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.
3 of 5 Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.
4 of 5 Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.
5 of 5 Bharath,Shanthanu,Vaibhav,Chennai Rockers Team,Chennai Rockers,Celebrity Badminton League Season,Celebrity Badminton League,CBL,Nassar,Iniya,Munna,Gayathri,Abhinay Vaddi,Chennai Rockers Team launch
Chennai Rockers announced their Team for Celebrity Badminton League Season. Celebs like Nassar, Bharath, Prasanna, Shanthanu, Vaibhav, Iniya, Munna, Gayathri, Abhinay Vaddi, Amitash, Rupa Manjari, I. C.R. Venkatesh and others graced the event.