1 of 4 Mahesh Babu,Jr Ntr,Nani,Mahesh Babu Salute Selfie,Jr Ntr Salute Selfie,Nani Salute Selfie,Salute Selfie for Indian Army,Salute Selfie,celebs Salute Selfie for Indian Army,celebs Salute Selfie,Amala Paul
Telugu Actor Mahesh Babu, Jr Ntr, Nani Salute Selfie for Indian Army.
2 of 4 Mahesh Babu,Jr Ntr,Nani,Mahesh Babu Salute Selfie,Jr Ntr Salute Selfie,Nani Salute Selfie,Salute Selfie for Indian Army,Salute Selfie,celebs Salute Selfie for Indian Army,celebs Salute Selfie,Amala Paul
Telugu Actor Mahesh Babu, Jr Ntr, Nani Salute Selfie for Indian Army.
Advertisement1
3 of 4 Mahesh Babu,Jr Ntr,Nani,Mahesh Babu Salute Selfie,Jr Ntr Salute Selfie,Nani Salute Selfie,Salute Selfie for Indian Army,Salute Selfie,celebs Salute Selfie for Indian Army,celebs Salute Selfie,Amala Paul
Telugu Actor Mahesh Babu, Jr Ntr, Nani Salute Selfie for Indian Army.
4 of 4 Mahesh Babu,Jr Ntr,Nani,Mahesh Babu Salute Selfie,Jr Ntr Salute Selfie,Nani Salute Selfie,Salute Selfie for Indian Army,Salute Selfie,celebs Salute Selfie for Indian Army,celebs Salute Selfie,Amala Paul
Telugu Actor Mahesh Babu, Jr Ntr, Nani Salute Selfie for Indian Army.