1 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
2 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Zaheer Khan with his wife at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
Advertisement1
3 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.
4 of 4 Yuvraj Singh,Harbhajan Singh,Zaheer Khan,Virat Kohli and Anushka Sharma reception
Yuvraj Singh, Harbhajan Singh at Virat Kohli and Anushka Sharma reception.