June 6, 2016 17:09 IST

Vishal, Varalakshmi Sarathkumar at PFCI Annual Meet & Awards Ceremony

1 of 5 PFCI Annual Meet & Awards Ceremony,Vishal and Varalakshmi Sarathkumar,Vishal and Varalakshmi,Vishal,Varalakshmi Sarathkumar,Vishal Krishna,Nisha Singh
PFCI Annual Meet & Awards Ceremony held at the Westin Hotel in Chennai on 5th June. Celebs like Vishal Krishna, Varalakshmi Sarathkumar and others graced the event.
2 of 5 PFCI Annual Meet & Awards Ceremony,Vishal and Varalakshmi Sarathkumar,Vishal and Varalakshmi,Vishal,Varalakshmi Sarathkumar,Vishal Krishna,Nisha Singh
PFCI Annual Meet & Awards Ceremony held at the Westin Hotel in Chennai on 5th June. Celebs like Vishal Krishna, Varalakshmi Sarathkumar and others graced the event.
3 of 5 PFCI Annual Meet & Awards Ceremony,Vishal and Varalakshmi Sarathkumar,Vishal and Varalakshmi,Vishal,Varalakshmi Sarathkumar,Vishal Krishna,Nisha Singh
PFCI Annual Meet & Awards Ceremony held at the Westin Hotel in Chennai on 5th June. Celebs like Vishal Krishna, Varalakshmi Sarathkumar and others graced the event.
4 of 5 PFCI Annual Meet & Awards Ceremony,Vishal and Varalakshmi Sarathkumar,Vishal and Varalakshmi,Vishal,Varalakshmi Sarathkumar,Vishal Krishna,Nisha Singh
PFCI Annual Meet & Awards Ceremony held at the Westin Hotel in Chennai on 5th June. Celebs like Vishal Krishna, Varalakshmi Sarathkumar and others graced the event.
5 of 5 PFCI Annual Meet & Awards Ceremony,Vishal and Varalakshmi Sarathkumar,Vishal and Varalakshmi,Vishal,Varalakshmi Sarathkumar,Vishal Krishna,Nisha Singh
PFCI Annual Meet & Awards Ceremony held at the Westin Hotel in Chennai on 5th June. Celebs like Vishal Krishna, Varalakshmi Sarathkumar and others graced the event.