September 14, 2016 16:45 IST

Venkat Prabhu, Yuvan Shankar, Premgi Amaren at Chennai 28 2nd Innings Press Meet

1 of 5 Venkat Prabhu,Yuvan Shankar,Premgi Amaren,Chennai 28,Chennai 28 part 2,Chennai 28 2,Chennai 28 2nd Innings,Anjena Kirti,Vijayalakshmi,Inigo Prabakaran,Shanthini Mathivanan,Aravind Akash,Kalyan,Vaibhav Reddy,Madhan Karky,Vijay Vasanth,Nithin Sathya,Mahat R
"Chennai 600028 II: Second Innings" Press Meet held in Chennai. Celebs like Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Yuvan Shankar Raja, Anjena Kirti, Vijayalakshmi, Inigo Prabakaran, Shanthini Mathivanan, Aravind Akash, Kalyan, Vaibhav Reddy, Madhan Karky, Vijay Vasanth, Nithin Sathya, Mahat Raghavendra, Ajay Raj, Subbu Panchu, Vatsan Chakravarthy, Praveen KL, T Siva and others have attended the event.
2 of 5 Venkat Prabhu,Yuvan Shankar,Premgi Amaren,Chennai 28,Chennai 28 part 2,Chennai 28 2,Chennai 28 2nd Innings,Anjena Kirti,Vijayalakshmi,Inigo Prabakaran,Shanthini Mathivanan,Aravind Akash,Kalyan,Vaibhav Reddy,Madhan Karky,Vijay Vasanth,Nithin Sathya,Mahat R
"Chennai 600028 II: Second Innings" Press Meet held in Chennai. Celebs like Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Yuvan Shankar Raja, Anjena Kirti, Vijayalakshmi, Inigo Prabakaran, Shanthini Mathivanan, Aravind Akash, Kalyan, Vaibhav Reddy, Madhan Karky, Vijay Vasanth, Nithin Sathya, Mahat Raghavendra, Ajay Raj, Subbu Panchu, Vatsan Chakravarthy, Praveen KL, T Siva and others have attended the event.
3 of 5 Venkat Prabhu,Yuvan Shankar,Premgi Amaren,Chennai 28,Chennai 28 part 2,Chennai 28 2,Chennai 28 2nd Innings,Anjena Kirti,Vijayalakshmi,Inigo Prabakaran,Shanthini Mathivanan,Aravind Akash,Kalyan,Vaibhav Reddy,Madhan Karky,Vijay Vasanth,Nithin Sathya,Mahat R
"Chennai 600028 II: Second Innings" Press Meet held in Chennai. Celebs like Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Yuvan Shankar Raja, Anjena Kirti, Vijayalakshmi, Inigo Prabakaran, Shanthini Mathivanan, Aravind Akash, Kalyan, Vaibhav Reddy, Madhan Karky, Vijay Vasanth, Nithin Sathya, Mahat Raghavendra, Ajay Raj, Subbu Panchu, Vatsan Chakravarthy, Praveen KL, T Siva and others have attended the event.
4 of 5 Venkat Prabhu,Yuvan Shankar,Premgi Amaren,Chennai 28,Chennai 28 part 2,Chennai 28 2,Chennai 28 2nd Innings,Anjena Kirti,Vijayalakshmi,Inigo Prabakaran,Shanthini Mathivanan,Aravind Akash,Kalyan,Vaibhav Reddy,Madhan Karky,Vijay Vasanth,Nithin Sathya,Mahat R
"Chennai 600028 II: Second Innings" Press Meet held in Chennai. Celebs like Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Yuvan Shankar Raja, Anjena Kirti, Vijayalakshmi, Inigo Prabakaran, Shanthini Mathivanan, Aravind Akash, Kalyan, Vaibhav Reddy, Madhan Karky, Vijay Vasanth, Nithin Sathya, Mahat Raghavendra, Ajay Raj, Subbu Panchu, Vatsan Chakravarthy, Praveen KL, T Siva and others have attended the event.
5 of 5 Venkat Prabhu,Yuvan Shankar,Premgi Amaren,Chennai 28,Chennai 28 part 2,Chennai 28 2,Chennai 28 2nd Innings,Anjena Kirti,Vijayalakshmi,Inigo Prabakaran,Shanthini Mathivanan,Aravind Akash,Kalyan,Vaibhav Reddy,Madhan Karky,Vijay Vasanth,Nithin Sathya,Mahat R
"Chennai 600028 II: Second Innings" Press Meet held in Chennai. Celebs like Venkat Prabhu, Premgi Amaren, Yuvan Shankar Raja, Anjena Kirti, Vijayalakshmi, Inigo Prabakaran, Shanthini Mathivanan, Aravind Akash, Kalyan, Vaibhav Reddy, Madhan Karky, Vijay Vasanth, Nithin Sathya, Mahat Raghavendra, Ajay Raj, Subbu Panchu, Vatsan Chakravarthy, Praveen KL, T Siva and others have attended the event.