1 of 3 Varamahalakshmi festival,Varamahalakshmi festival celebration,Varamahalakshmi celebration,Upendra and Priyanka,Upendra,priyanka upendra
Varamahalakshmi festival celebrated at actor Upendra and Priyanka's house.
2 of 3 Varamahalakshmi festival,Varamahalakshmi festival celebration,Varamahalakshmi celebration,Upendra and Priyanka,Upendra,priyanka upendra
Actor Upendra and Priyanka celebrate Varamahalakshmi festival.
3 of 3 Varamahalakshmi festival,Varamahalakshmi festival celebration,Varamahalakshmi celebration,Upendra and Priyanka,Upendra,priyanka upendra
Upendra with his wife Priyanka celebrates Varamahalakshmi festival.