September 21, 2015 14:18 IST

Singh Is Bling Team: Prabhu Deva, Tushaar at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha

1 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
2 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
3 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
4 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
5 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
6 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
7 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
8 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
9 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
10 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
11 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
12 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
13 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
14 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla
15 of 15 Singh Is Bling,Prabhu Deva,Tushaar Kapoor,Jeetendra,Shweta Khanduri,Ajaz khan,Niharicka Raiszada,Ankit Gera,Mansi Pritam,Ashvini Yardi,Gurdwara Sri Guru Singh Sabha,Sri Guru Singh Sabha
An ardent devotee of God, Gurpreet Kaur Chadha -President of Punjabi Global hosted a Mahaan Kirtan Darbaar by Bhai Sarabjit Singh (Hazoori Ragi-Darbar Sahib) at Gurdwara Sri Guru Singh Sabha. Credit: Varinder Chawla