November 11, 2016 11:48 IST

Sathuranga Vettai 2 movie launch

1 of 5 Sathuranga Vettai 2,Manobala,Ashwamithra,Nirmal Kumar,Vasuki Bhaskar,Stills Ravi,Sathuranga Vettai 2 movie launch,Sathuranga Vettai 2 movie launch pics,Sathuranga Vettai 2 movie launch images,Sathuranga Vettai 2 movie launch stills,Sathuranga Vettai 2 mov
Tamil movie Sathuranga Vettai 2 movie launch event held at Chennai. Celebs like Manobala, Ashwamithra, Nirmal Kumar, Vasuki Bhaskar, Stills Ravi and others graced the event.
2 of 5 Sathuranga Vettai 2,Manobala,Ashwamithra,Nirmal Kumar,Vasuki Bhaskar,Stills Ravi,Sathuranga Vettai 2 movie launch,Sathuranga Vettai 2 movie launch pics,Sathuranga Vettai 2 movie launch images,Sathuranga Vettai 2 movie launch stills,Sathuranga Vettai 2 mov
Tamil movie Sathuranga Vettai 2 movie launch event held at Chennai. Celebs like Manobala, Ashwamithra, Nirmal Kumar, Vasuki Bhaskar, Stills Ravi and others graced the event.
3 of 5 Sathuranga Vettai 2,Manobala,Ashwamithra,Nirmal Kumar,Vasuki Bhaskar,Stills Ravi,Sathuranga Vettai 2 movie launch,Sathuranga Vettai 2 movie launch pics,Sathuranga Vettai 2 movie launch images,Sathuranga Vettai 2 movie launch stills,Sathuranga Vettai 2 mov
Tamil movie Sathuranga Vettai 2 movie launch event held at Chennai. Celebs like Manobala, Ashwamithra, Nirmal Kumar, Vasuki Bhaskar, Stills Ravi and others graced the event.
4 of 5 Sathuranga Vettai 2,Manobala,Ashwamithra,Nirmal Kumar,Vasuki Bhaskar,Stills Ravi,Sathuranga Vettai 2 movie launch,Sathuranga Vettai 2 movie launch pics,Sathuranga Vettai 2 movie launch images,Sathuranga Vettai 2 movie launch stills,Sathuranga Vettai 2 mov
Tamil movie Sathuranga Vettai 2 movie launch event held at Chennai. Celebs like Manobala, Ashwamithra, Nirmal Kumar, Vasuki Bhaskar, Stills Ravi and others graced the event.
5 of 5 Sathuranga Vettai 2,Manobala,Ashwamithra,Nirmal Kumar,Vasuki Bhaskar,Stills Ravi,Sathuranga Vettai 2 movie launch,Sathuranga Vettai 2 movie launch pics,Sathuranga Vettai 2 movie launch images,Sathuranga Vettai 2 movie launch stills,Sathuranga Vettai 2 mov
Tamil movie Sathuranga Vettai 2 movie launch event held at Chennai. Celebs like Manobala, Ashwamithra, Nirmal Kumar, Vasuki Bhaskar, Stills Ravi and others graced the event.