February 3, 2017 16:54 IST

Rajasekhar's PSV Garuda Vega 126.18M first look poster

1 of 1 Rajasekhar,Dr Rajasekhar,PSV Garuda Vega 126.18M,PSV Garuda Vega 126.18M first look,PSV Garuda Vega 126.18M poster,PSV Garuda Vega 126.18M first look poster,PSV Garuda Vega 126.18M pics,PSV Garuda Vega 126.18M images,PSV Garuda Vega 126.18M photos
South Indian actor Rajasekhar's PSV Garuda Vega 126.18M first look poster is out.