1 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
2 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
Advertisement1
3 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
4 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
5 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
6 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
7 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
8 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
9 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
10 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
11 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
12 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
13 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
14 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India
15 of 15 Swearing-in ceremony,Oath-taking ceremony underway at Rashtrapathi Bhavan,Rashtrapathi Bhavan,Prakash Javadekar,M.J. Akbar,Vijay Goel,Ramdas Athawale,Faggan Singh Kulaste
Prakash Javadekar, M.J. Akbar, Vijay Goel, Ramdas Athawale, Faggan Singh Kulaste at Swearing-in ceremony. Credit: Twitter.com/PIB_India