1 of 4 Missing on a Weekend,Missing on a Weekend Trailer Launch,Pavan Malhotra,Abhishek Jawakar,Karan Hariharan,Hariharan,Dishank Arora,Siddhanth Mahajan,Shiva Dagar,Akshay Bhatija,Jyoti Sethi,Poonam Kamal,Missing on a Weekend Trailer Launch pics,Missing on a We
Celebs like Pavan Malhotra, Abhishek Jawakar, Karan Hariharan, Hariharan, Dishank Arora, Siddhanth Mahajan, Shiva Dagar, Akshay Bhatija, Jyoti Sethi and Poonam Kamal graced at "Missing on a Weekend" Trailer Launch Credit: PR Handout
2 of 4 Missing on a Weekend,Missing on a Weekend Trailer Launch,Pavan Malhotra,Abhishek Jawakar,Karan Hariharan,Hariharan,Dishank Arora,Siddhanth Mahajan,Shiva Dagar,Akshay Bhatija,Jyoti Sethi,Poonam Kamal,Missing on a Weekend Trailer Launch pics,Missing on a We
Celebs like Pavan Malhotra, Abhishek Jawakar, Karan Hariharan, Hariharan, Dishank Arora, Siddhanth Mahajan, Shiva Dagar, Akshay Bhatija, Jyoti Sethi and Poonam Kamal graced at "Missing on a Weekend" Trailer Launch Credit: PR Handout
Advertisement1
3 of 4 Missing on a Weekend,Missing on a Weekend Trailer Launch,Pavan Malhotra,Abhishek Jawakar,Karan Hariharan,Hariharan,Dishank Arora,Siddhanth Mahajan,Shiva Dagar,Akshay Bhatija,Jyoti Sethi,Poonam Kamal,Missing on a Weekend Trailer Launch pics,Missing on a We
Celebs like Pavan Malhotra, Abhishek Jawakar, Karan Hariharan, Hariharan, Dishank Arora, Siddhanth Mahajan, Shiva Dagar, Akshay Bhatija, Jyoti Sethi and Poonam Kamal graced at "Missing on a Weekend" Trailer Launch Credit: PR Handout
4 of 4 Missing on a Weekend,Missing on a Weekend Trailer Launch,Pavan Malhotra,Abhishek Jawakar,Karan Hariharan,Hariharan,Dishank Arora,Siddhanth Mahajan,Shiva Dagar,Akshay Bhatija,Jyoti Sethi,Poonam Kamal,Missing on a Weekend Trailer Launch pics,Missing on a We
Celebs like Pavan Malhotra, Abhishek Jawakar, Karan Hariharan, Hariharan, Dishank Arora, Siddhanth Mahajan, Shiva Dagar, Akshay Bhatija, Jyoti Sethi and Poonam Kamal graced at "Missing on a Weekend" Trailer Launch Credit: PR Handout