1 of 4 Mayur Patel,Mayur Patel and Kavya,Mayur Patel wedding,Mayur Patel and Kavya wedding,Mayur Patel marriage,Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception,Mayur Patel Wedding Reception
Kannada actor Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception photos.
2 of 4 Mayur Patel,Mayur Patel and Kavya,Mayur Patel wedding,Mayur Patel and Kavya wedding,Mayur Patel marriage,Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception,Mayur Patel Wedding Reception
Kannada actor Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception photos.
Advertisement1
3 of 4 Mayur Patel,Mayur Patel and Kavya,Mayur Patel wedding,Mayur Patel and Kavya wedding,Mayur Patel marriage,Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception,Mayur Patel Wedding Reception
Kannada actor Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception photos.
4 of 4 Mayur Patel,Mayur Patel and Kavya,Mayur Patel wedding,Mayur Patel and Kavya wedding,Mayur Patel marriage,Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception,Mayur Patel Wedding Reception
Kannada actor Mayur Patel and Kavya's Wedding Reception photos.