1 of 5 Love Ke Funday,Love Ke Funday movie promotion at Big FM,Love Ke Funday movie promotion,Sukhwinder Singh,Lyricist Faaiz Anwar,Rishank Tiwari,director Indervesh Yogee,Ritika Gulati,Samiksha Bhatnagar,Sufi Gulati,Harshvardhan Joshi
Sukhwinder Singh, Lyricist Faaiz Anwar, Rishank Tiwari, director Indervesh Yogee, Ritika Gulati, Samiksha Bhatnagar, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi went to Big FM to promote their film Love Ke Funday. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Love Ke Funday,Love Ke Funday movie promotion at Big FM,Love Ke Funday movie promotion,Sukhwinder Singh,Lyricist Faaiz Anwar,Rishank Tiwari,director Indervesh Yogee,Ritika Gulati,Samiksha Bhatnagar,Sufi Gulati,Harshvardhan Joshi
Sukhwinder Singh, Lyricist Faaiz Anwar, Rishank Tiwari, director Indervesh Yogee, Ritika Gulati, Samiksha Bhatnagar, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi went to Big FM to promote their film Love Ke Funday. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Love Ke Funday,Love Ke Funday movie promotion at Big FM,Love Ke Funday movie promotion,Sukhwinder Singh,Lyricist Faaiz Anwar,Rishank Tiwari,director Indervesh Yogee,Ritika Gulati,Samiksha Bhatnagar,Sufi Gulati,Harshvardhan Joshi
Sukhwinder Singh, Lyricist Faaiz Anwar, Rishank Tiwari, director Indervesh Yogee, Ritika Gulati, Samiksha Bhatnagar, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi went to Big FM to promote their film Love Ke Funday. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Love Ke Funday,Love Ke Funday movie promotion at Big FM,Love Ke Funday movie promotion,Sukhwinder Singh,Lyricist Faaiz Anwar,Rishank Tiwari,director Indervesh Yogee,Ritika Gulati,Samiksha Bhatnagar,Sufi Gulati,Harshvardhan Joshi
Sukhwinder Singh, Lyricist Faaiz Anwar, Rishank Tiwari, director Indervesh Yogee, Ritika Gulati, Samiksha Bhatnagar, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi went to Big FM to promote their film Love Ke Funday. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Love Ke Funday,Love Ke Funday movie promotion at Big FM,Love Ke Funday movie promotion,Sukhwinder Singh,Lyricist Faaiz Anwar,Rishank Tiwari,director Indervesh Yogee,Ritika Gulati,Samiksha Bhatnagar,Sufi Gulati,Harshvardhan Joshi
Sukhwinder Singh, Lyricist Faaiz Anwar, Rishank Tiwari, director Indervesh Yogee, Ritika Gulati, Samiksha Bhatnagar, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi went to Big FM to promote their film Love Ke Funday. Credit: Varinder Chawla