1 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Ahmedabad Express team,BCL Season 2,Vikas Bhalla,Aishwarya Sakhuja,Rohit Nag,Aakanksha Singh,Kunal Sain,Mohammad Nazim,Amit Gaur,Shivangi Joshi,Mrunal Jain,Munisha Khatwani,Nandish Sandhu
The Launch party of the Ahmedabad Express team in the BCL Season 2 event held in Mumbai. Credit: Varinder Chawla