October 14, 2016 15:11 IST

Kavitha, GV Sudhakar Naidu at Dirty Game Audio Launch

1 of 5 Dirty Game Audio Launch,Dirty Game Audio,Dirty Game music,Dirty Game music launch,Kavitha,GV Sudhakar Naidu,Sunil Kashyap,Sagar,Akkapeddi Venkateshwara Sharma,T Prasanna Kumar,Nandini Kapoor,Dirty Game Audio Launch pics,Dirty Game Audio Launch images,Dirt
Telugu movie Dirty Game Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Kavitha, GV Sudhakar Naidu, Sunil Kashyap, Sagar, Akkapeddi Venkateshwara Sharma, T Prasanna Kumar, Nandini Kapoor and others graced the event.
2 of 5 Dirty Game Audio Launch,Dirty Game Audio,Dirty Game music,Dirty Game music launch,Kavitha,GV Sudhakar Naidu,Sunil Kashyap,Sagar,Akkapeddi Venkateshwara Sharma,T Prasanna Kumar,Nandini Kapoor,Dirty Game Audio Launch pics,Dirty Game Audio Launch images,Dirt
Telugu movie Dirty Game Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Kavitha, GV Sudhakar Naidu, Sunil Kashyap, Sagar, Akkapeddi Venkateshwara Sharma, T Prasanna Kumar, Nandini Kapoor and others graced the event.
3 of 5 Dirty Game Audio Launch,Dirty Game Audio,Dirty Game music,Dirty Game music launch,Kavitha,GV Sudhakar Naidu,Sunil Kashyap,Sagar,Akkapeddi Venkateshwara Sharma,T Prasanna Kumar,Nandini Kapoor,Dirty Game Audio Launch pics,Dirty Game Audio Launch images,Dirt
Telugu movie Dirty Game Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Kavitha, GV Sudhakar Naidu, Sunil Kashyap, Sagar, Akkapeddi Venkateshwara Sharma, T Prasanna Kumar, Nandini Kapoor and others graced the event.
4 of 5 Dirty Game Audio Launch,Dirty Game Audio,Dirty Game music,Dirty Game music launch,Kavitha,GV Sudhakar Naidu,Sunil Kashyap,Sagar,Akkapeddi Venkateshwara Sharma,T Prasanna Kumar,Nandini Kapoor,Dirty Game Audio Launch pics,Dirty Game Audio Launch images,Dirt
Telugu movie Dirty Game Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Kavitha, GV Sudhakar Naidu, Sunil Kashyap, Sagar, Akkapeddi Venkateshwara Sharma, T Prasanna Kumar, Nandini Kapoor and others graced the event.
5 of 5 Dirty Game Audio Launch,Dirty Game Audio,Dirty Game music,Dirty Game music launch,Kavitha,GV Sudhakar Naidu,Sunil Kashyap,Sagar,Akkapeddi Venkateshwara Sharma,T Prasanna Kumar,Nandini Kapoor,Dirty Game Audio Launch pics,Dirty Game Audio Launch images,Dirt
Telugu movie Dirty Game Audio Launch event held at Hyderabad. Celebs like Kavitha, GV Sudhakar Naidu, Sunil Kashyap, Sagar, Akkapeddi Venkateshwara Sharma, T Prasanna Kumar, Nandini Kapoor and others graced the event.