August 10, 2016 13:18 IST

Kashish Infioré hosts elegant soiree for Shruti Sancheti

1 of 5 Kashish Infioré,Shruti Sancheti,Sarah Jane Dias,Shaina NC,Tanisha Mukherjee,Priyanka Bose,Ramona Arena,Amyra Dastur,Vartika Singh,Designer Shruti Sancheti
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Kashish Infioré,Shruti Sancheti,Sarah Jane Dias,Shaina NC,Tanisha Mukherjee,Priyanka Bose,Ramona Arena,Amyra Dastur,Vartika Singh,Designer Shruti Sancheti
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla
3 of 5 Kashish Infioré,Shruti Sancheti,Sarah Jane Dias,Shaina NC,Tanisha Mukherjee,Priyanka Bose,Ramona Arena,Amyra Dastur,Vartika Singh,Designer Shruti Sancheti
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Kashish Infioré,Shruti Sancheti,Sarah Jane Dias,Shaina NC,Tanisha Mukherjee,Priyanka Bose,Ramona Arena,Amyra Dastur,Vartika Singh,Designer Shruti Sancheti
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Kashish Infioré,Shruti Sancheti,Sarah Jane Dias,Shaina NC,Tanisha Mukherjee,Priyanka Bose,Ramona Arena,Amyra Dastur,Vartika Singh,Designer Shruti Sancheti
Sarah Jane Dias, Shaina NC, Tanisha Mukherjee, Priyanka Bose, Ramona Arena, Amyra Dastur & Vartika Singh, Designer Shruti Sancheti & Zubair M from Kashish Infioré & Sameer Junaidi from Kashish Infioré. Credit: Varinder Chawla