November 16, 2016 13:10 IST

Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone

1 of 5 Kabir Khan,Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone launch,Vivo V5,Vivo V5 smartphone launch pics,Vivo V5 smartphone launch images,Vivo V5 smartphone launch photos,Vivo V5 smartphone launch stills,Vivo V5 smartphone lau
Photos of Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone. Credit: Varinder chawla
2 of 5 Kabir Khan,Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone launch,Vivo V5,Vivo V5 smartphone launch pics,Vivo V5 smartphone launch images,Vivo V5 smartphone launch photos,Vivo V5 smartphone launch stills,Vivo V5 smartphone lau
Photos of Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone. Credit: Varinder chawla
3 of 5 Kabir Khan,Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone launch,Vivo V5,Vivo V5 smartphone launch pics,Vivo V5 smartphone launch images,Vivo V5 smartphone launch photos,Vivo V5 smartphone launch stills,Vivo V5 smartphone lau
Photos of Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone. Credit: Varinder chawla
4 of 5 Kabir Khan,Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone launch,Vivo V5,Vivo V5 smartphone launch pics,Vivo V5 smartphone launch images,Vivo V5 smartphone launch photos,Vivo V5 smartphone launch stills,Vivo V5 smartphone lau
Photos of Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone. Credit: Varinder chawla
5 of 5 Kabir Khan,Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone,Vivo V5 smartphone launch,Vivo V5,Vivo V5 smartphone launch pics,Vivo V5 smartphone launch images,Vivo V5 smartphone launch photos,Vivo V5 smartphone launch stills,Vivo V5 smartphone lau
Photos of Kabir Khan launches Vivo V5 smartphone. Credit: Varinder chawla