1 of 5 Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane and Kim Sharma,Kim Sharma,Kim Sharma Scooty ride,Kim Sharma Scooty ride with Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane Scooty ride
Harshvardhan Rane enjoys a Scooty ride with Kim Sharma Actor Harshvardhan Rane was spotted on a Scooty ride with his rumored girlfriend Kim Sharma in Mumbai on Oct 24, 2018. Credit: Varinder Chawla
2 of 5 Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane and Kim Sharma,Kim Sharma,Kim Sharma Scooty ride,Kim Sharma Scooty ride with Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane Scooty ride
Harshvardhan Rane enjoys a Scooty ride with Kim Sharma Actor Harshvardhan Rane was spotted on a Scooty ride with his rumored girlfriend Kim Sharma in Mumbai on Oct 24, 2018. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 5 Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane and Kim Sharma,Kim Sharma,Kim Sharma Scooty ride,Kim Sharma Scooty ride with Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane Scooty ride
Harshvardhan Rane enjoys a Scooty ride with Kim Sharma Actor Harshvardhan Rane was spotted on a Scooty ride with his rumored girlfriend Kim Sharma in Mumbai on Oct 24, 2018. Credit: Varinder Chawla
4 of 5 Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane and Kim Sharma,Kim Sharma,Kim Sharma Scooty ride,Kim Sharma Scooty ride with Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane Scooty ride
Harshvardhan Rane enjoys a Scooty ride with Kim Sharma Actor Harshvardhan Rane was spotted on a Scooty ride with his rumored girlfriend Kim Sharma in Mumbai on Oct 24, 2018. Credit: Varinder Chawla
5 of 5 Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane and Kim Sharma,Kim Sharma,Kim Sharma Scooty ride,Kim Sharma Scooty ride with Harshvardhan Rane,Harshvardhan Rane Scooty ride
Harshvardhan Rane enjoys a Scooty ride with Kim Sharma Actor Harshvardhan Rane was spotted on a Scooty ride with his rumored girlfriend Kim Sharma in Mumbai on Oct 24, 2018. Credit: Varinder Chawla