November 23, 2015 11:31 IST

Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures

1 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.
2 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.
3 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.
4 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.
5 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.
6 of 6 Ganesh Venkatraman,Ganesh Venkatraman wedding,Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan,Ganesh Venkatraman marriage pics,Ganesh Venkatraman marriage
Ganesh Venkatraman and Nisha Krishnan wedding pictures.