1 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
2 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
Advertisement1
3 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
4 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
5 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
6 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
7 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Nazriya Nazim/Facebook
8 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook
9 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook
10 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook
11 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook
12 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook
13 of 13 Fahadh Faasil,nazriya nazim,fahadh nazriya,fahadh nazriya wedding anniversary,fahadh nazriya photos,fahadh nazriya celebration photos
Fahadh Faasil and Nazriya Nazim celebrate their first wedding anniversary on 21 August 2015. Credit: Fahadh Faasil/Facebook