1 of 3 Bigg Boss 2 winner Riythvika,Riythvika,Riythvika meets Simbu,Aishwarya Dutta meets Simbu,Mahat Raghavendra,Janani,Harish Kalyan,Aishwarya Dutta,Bigg Boss 2 winner,Bigg Boss Tamil 2 winner
Riythvika meet Simbu, Mahat, Janani, Harish Kalyan and Aishwarya Dutta Bigg Boss Tamil 2 winner Riythvika meet Simbu, Mahat Raghavendra, Janani, Harish Kalyan and Aishwarya Dutta in Chennai.
2 of 3 Bigg Boss 2 winner Riythvika,Riythvika,Riythvika meets Simbu,Aishwarya Dutta meets Simbu,Mahat Raghavendra,Janani,Harish Kalyan,Aishwarya Dutta,Bigg Boss 2 winner,Bigg Boss Tamil 2 winner
Janani with Simbu and Riythvika Bigg Boss Tamil 2 Janani pose with actor Simbu and Riythvika.
3 of 3 Bigg Boss 2 winner Riythvika,Riythvika,Riythvika meets Simbu,Aishwarya Dutta meets Simbu,Mahat Raghavendra,Janani,Harish Kalyan,Aishwarya Dutta,Bigg Boss 2 winner,Bigg Boss Tamil 2 winner
Mahat with Simbu and Riythvika Actor Mahat Raghavendra is seen taking a selfie with Janani and Riythvika.