1 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla
2 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla
Advertisement1
3 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla
4 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla
5 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla
6 of 6 Anurag Vardhan Jaiswal's Annual Hair and Makeup seminar,Anurag Vardhan Jaiswal,Rohit Verma,Aneel Murarka,Shweta Khanduri,Shagun Gupta,Smita Gondkar,choreographer Shabina Khan,Vivek Mishra,Kanwaljit
Celebrities attended the show were - Rohit Verma, Aneel Murarka, Shweta Khanduri, Shagun Gupta, Smita Gondkar, choreographer Shabina Khan, Vivek Mishra and Kanwaljit. Credit: Varinder Chawla