Elli Avram celebrates Valentine’s Day at Zoya store.