AR Rahman, Shekhar Kapur join hands for The Dharavi Project