Jayaram holidays with family in Jaipur

June 4, 2016 14:05 IST 1 of 4
Actor Jayaram holidays with his family in Jaipur, Rajasthan. Credit: Jayaram/Facebook