Jayaram holidays with family in Jaipur

June 4, 2016 18:05 IST 2 of 4
Actor Jayaram holidays with his family in Jaipur, Rajasthan. Credit: Jayaram/Facebook