Ajith, Vijay, Suriya, Rajinikanth's Favorite Food

July 9, 2016 19:17 IST 5 of 8
Check out Ajith, Vijay, Rajinikanth, Suriya, Vijankanth, Vikram, Nayantara, Trisha's Favorite Food.